:: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ::

 

                  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

                     - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
                     - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
                     - โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

               ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

                    - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP)
                       /โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
 
                       /โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

                    - โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส)
                    - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษา (FLAP)
                    - โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)
                   

 

ตารางสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th