เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อจัดทำข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  <<คลิกเข้าตอบแบบสำรวจที่นี่>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th