การจัดอบรมหลักสูตรการอบรมคูปองครู 624021016 

การพัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในวันศุกร์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

---------------------------------------------------

<<หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ>>

<<แบบตอบรับการเข้าอบรมปฏิบัติการ Casio 2563>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th