ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563

สอบในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 

................................................

<<ระดับชั้น ป.2  ป.3>>

<<ระดับชุั้น ป.4>>

<<ระดับชั้น ป.5  ป.6>>

<<ระดับชั้น ม.1  ม.3>>

<<ระดับชั้น ม.2>>

<<ระดับชั้น ม.3>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th