อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher :C4T)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        ในขณะนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามที่ทางศูนย์อบรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประกาศไว้แล้ว เมื่อทางศูนย์อบรมตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหาก มีผู้สละสิทธิ์ทางศูนย์อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ศูนย์อบรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจมา ณ โอกาสนี้


<<ประกาศรายชื่อ/หนังสือตอบรับ>> <<เอกสารประชาสัมพันธ์>> 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th