ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

 

<<ประกาศ>>       <<หนังสือตอบรับ>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th