ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ English Test 2020

กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

************************************* 

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ English  Test 2020

1. งดรับสมัครสอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลาและสถานที่ที่แจ้งไปในประกาศรายชื่อ

3.นักเรียนที่เข้าสอบต้องผ่านการคัดกรอง-วัดไข้ และได้รับการติด Sticker ก่อนเข้าห้องสอบ

4. สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ

5.เอกสารที่ใช้แสดงตนเข้าห้องสอบ  คือ  บัตรเข้าห้องสอบ หรือ บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือใบขับขี่ ** อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าห้องสอบ **

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

 

<<ผังอาคารที่ใช้จัดสอบ>>

.................................................................................

♠ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

♠ ระดับชั้น ม.1

♠ ระดับชั้น ม.2

♠ ระดับชั้น ม.3

♠ ระดับชั้น ม.4

♠ ระดับชั้น ม.5

♠ ระดับชั้น ม.6

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th