กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

กำหนดจัดสอบวัดความเป็นเลิศทางภาษาไทย  Thai Test 2020 

ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 

ณ สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

.............................................................................

ตารางเวลาการสอบ

ป.6 , ม.2 , ม.5           สอบเวลา  09.50 - 10.50 น.

ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.6   สอบเวลา  11.10 - 12.10 น.

..............................................................................

 

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ป.6>>

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.1>>

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.2>>

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.3>>

<<บัญชีรานชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.4>>

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.5>>

<<บัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับชั้น ม.6>>

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th