ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2564 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------

TOR (term of reference)

รายละเอียดขอบเขตการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยบริเวณและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ประจำปีงบประมาณ 2564

---------------------------------------------

เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 1/2564

การจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานยามรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา 2564ตามประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

-----------------------------------------------

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th