ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th