โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะ

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th