นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ปีพุทธศักราช 2565   เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565   ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th