ต้อนรับคณะวิจัยและคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการและยูเนสโก  ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ว่าด้วยบทบาทของโรงเรียนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก  ณ  หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   เวลา 08.30 - 14.30 น. และเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เทียนอุบลราชธานี  วัดศรีประดู่ เพื่อชมการบรรยายจาก นายสมคิด สอนอาจ วิทยากรครูศิลป์ของแผ่นดิน ปราชญ์เมืองอุบลฯ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th