พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 วันพุธที่ 23 พ.ย. 2565

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ "คณะลูกเสือแห่งชาติ" โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ /ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.ต้น /ลูกเสือวิสามัญ ม.ปลาย เข้าร่วมประกอบพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th