ภาพบรรยากาศครูเกษียณกล่าวอำลานักเรียนที่หน้าเสาธงเช้านี้...โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จัดพิธีครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558  กล่าวคำอำลาแก่นักเรียนที่หน้าเสาธงโรงเรียน ในเช้าวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558  

ท่ามกลางคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นที่เตรียมมอบช่อดอกไม้และรับฟังการกล่าวให้โอวาทโดย ดร.ประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหนึ่งในคณะครูที่จะเกษียณในปีนี้ 

รายนามคุณครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2558  มีดังนี้...

 1. นายประยงค์  แก่นลา  ผู้อำนวยการ
 2. นายอิทธิพล  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการ
 3. นางรอยพิมพ์  สายพันธ์  แนะแนว
 4. นายสันติ  พินิจปรีชา  สุขศึกษาฯ
 5. นายสาโรช  ศิลาเกษ  สุขศึกษาฯ
 6. นางนลินรัตน์  ไพสาทย์  สังคมศึกษา ฯ
 7. นางสมมาตร  หันไชยยุงวา  สังคมศึกษา ฯ
 8. นายประสาร  บุญเฉลียว  ภาษาไทย
 9. นางชุติมา  เชาว์ลิลิตกุล  ภาษาต่างประเทศ
 10. นางกฤษณา  จินาทองไทย  ภาษาต่างประเทศ
 11. นางสาววรรณภา  วรรณสถิตย์  ภาษาต่างประเทศ
 12. นางจิราภรณ์  พันธุ์โอสถ  ภาษาต่างประเทศ
 13. นางมารศรี  วงศ์วรรณ  วิทยาศาสตร์
 14. นางทัศนีย์  ผงผ่าน  วิทยาศาสตร์
 15. นางศิริบูรณ์  ภูพวก  วิทยาศาสตร์
 16. นางพนารัตน์  คงโท  วิทยาศาสตร์
 17. นายสุรทิน  ยิ่งสนองชาติ  คณิตศาสตร์
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th