กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดมหกรรมวิชาการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั้งหมด 26 โรงเรียนใน 9 จังหวัด ได้แก่...นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหารและอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งพิธีเปิดจัดในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ได้รับเกียรติจากนางศกุนตลา สุขสมัย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐาน (สพฐ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน , นางพุทธชาด ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ , นางดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. และ นางรัตน์อุมา ดวงชาทม สำนักพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ได้ให้เกียรติมอบโล่แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย ดร.ประยงค์ แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบธงให้แก่โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการในปี 2559 และรับชมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ กิจกรรมนักเรียนพบนักวิทยาศาสตร์ โดยมี นายนพพา พันธุ์เพ็ง ผู้ประกาศข่าวจากสื่อสร้างสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ รับฟังวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ 4 ท่านในการเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได่แก่ ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ สาขาชีววิทยา , รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ สาขาเคมี , ผศ.ดร.อุดม ทิพราช สาขาฟิสิกส์ และ ผศ.ดร.สุพจน์ สีบุตร สาขาคณิตศาสตร์ จากนั้นชมการนำเสนอ Best Practice บนเวที โดยนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา และ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th