โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จัดประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2558  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

โดยนายศักดิ์สิทธิ์  ทวยทน  รองผู้อำนวยการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม  ซึ่งมีหัวข้อหลายวาระในการประชุมและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครู  3 ท่าน  ได้แก่  คุณครูสมปอง  สาระ  ในฐานะที่ได้รับรางวัลพระราชทาน "ครูขวัญศิษย์"จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ต้อนรับคุณครูใหม่...คุณครูนิรมล  ช่วยบุญญะ  ย้ายมาสอนวิชาชีววิทยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  , แสดงความยินดีกับคุณครูรับวาสน์  รุ่งเรือง  ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

มานี้...

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th