นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และนายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำคณะครูปัจจุบัน , อดีตข้าราชการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , ชุมชนวัดท่าวังหิน , สมาคมผู้ปกครองและคณะครูเบ็ญจะมะมหาราช , นักศึกษาวิชาทหารชุดตรวจวินัยโรงเรียน , ศิษย์เก่าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้ง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th