เนื่องด้วยในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเบ็ฯจะมะมหาราช ร่วมกับ มท.บ.22 , สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายบังคมสมเด็จพระปิยมหาราช ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 17.0 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า) โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดไท้อย่างสมพระเกียรติ พร้อมกันนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ร่วมกันรำลึกแสดงภาพจำลองการลั่นระฆังเปิดโรงเรียนในตอนขึ้นเรียนยามเช้าและลั่นระฆังหลังเลิกเรียน เสมือนการย้อนภาพในอดีตที่นักเรียนจะต้องเข้าแถวขึ้นเรียนและเลิกเรียน โดยคณะนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ของพระองค์ท่านอย่างเป็นทางการและร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมก่อนเสร็จพิธี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th