นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และนางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ นายสนอง ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์และคณะครูกว่า 80 ท่านจาก จ.นนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-10.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th