นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช เป็นประธานในการประชุม

ปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 โดยมีหัวช้อสำคัญหารือในเรื่องการขอเชิญสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราชร่วมประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา  09.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th