นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และนายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการ

นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ กองกำกับการ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในเช้าวันศุกร์ที่ 6 พ.ย. เวลา 08.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th