สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.2558

 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้ไปใช้สิทธิครั้งนี้ทั้งหมด 412 คน งดออกเสียง 5 คน

ผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ ...

                           เบอร์ 2        ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์           ได้คะแนน 233 เสียง

                           เบอร์ 1        นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์  ได้คะแนน 124 เสียง

                           เบอร์ 4        นายธนวัฒน์ คชาธานี       ได้คะแนน 26 เสียง

                           เบอร์ 3        ดร.สุรัตน์ มุทุวงศ์             ได้คะแนน 24 เสียง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th