คณะครูที่ปรึกษาระดับสายชั้น ม.5 และครูแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำนักเรียนชั้น ม.5 ทุกห้องเรียน จำนวน 730 คน เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่ มหาวิทยาอุบลราชธานี

ในการเตรียมความพร้อม..มุ่งสู่มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งจำนวนนักเรียนตามคณะที่นักเรียนสนใจ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ 40 คน , นิติศาสตร์ 40 คน , คณะบริหารศาสตร์ 96 คน , พยาบาลศาสตร์ 10 คน , เภสัชศาสตร์ 96 คน , รัฐศาสตร์ 39 คน , แพทยศาสตร์ 199 คน , วิทยาศาสตร์ 18 คน , วิศวกรรมศาสตร์ 101 คน , ศิลปะศาสตร์ 68 คน และศิลปะประยุกต์ 23 คน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th