พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนา ระหว่างโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ชั้น 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการ สพม.29 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นทำพิธีลงนาม ระหว่างนายศักดิ์สิทธิ์  ทวยทน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  และ นายชาญ  สกุลพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี   ลำดับสุดท้ายประธานพิธี , ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียน , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นสักขีพยานและคณะครู  ถ่ายภาพร่วมกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th