ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรม “ค่ายพี่สอนน้องเก่งวิทย์-คณิต สะเต็มศึกษา” สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสมทบ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

และ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดค่ายและกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสมทบ เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียนจำนวน 249 คน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th