เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง” ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ของผู้ปกครองชั้นม.4

ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ และ ผู้ปกครองนักเรียน ม.5 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้ปกครองพร้อมคณะครูที่ปรึกษาของนักเรียน สำหรับชั้น ม.4 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ สัมมนาในหัวข้อ “บทบาทผู้ปกครองในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจสำหรับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นแยกพบคุณครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียน เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th