ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง เนื่องในงาน “วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง” ภาคเรียนที่ 2/2558 วันอาทิตย์ที่

20 ธันวาคม 2558 โดยภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ทั้งนี้ได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละห้อง เพื่อปรึกษาหารือในปัญหาต่างที่เกิดขึ้นของนักเรียน อันจะนำมาซึ่งการแนวแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th