คณะครูและนักเรียนชั้น ม.ต้น โครงการ AP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์  อ.วารินชำราบ  จ.อุบบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559  โดย ว่าที่ร้อยตรี  ดร.กมล  สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและกล่าวโอวาทให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าการปฎิบัติธรรมอันดีงาม  ซึ่งจะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมสูงสุด

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th