ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้  นายอรรณพ  จันทะโสม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักเรียนในการ

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวพัฒนาผู้เรียน How To พิชิต GAT สำหรับนักเรียนชั้น ม.5  ปีการศึกษา 2558 จัดโดยงานแนะแนวร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.5 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ม.ค.2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.5 ก่อนจะเข้าสู่ระดับเตรียมอุดมศึกษาต่อไป

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th