พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและพิธีมอบรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆของครูในโรงเรียน ได้ถูกกำหนดให้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2559 ณ หน้าเสาธงโรงเรียน เนื่องใน

วันครูแห่งชาติปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการนำกล่าวคำปฏิญาณตนและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างพลังความสามัคคีต่อคณะครูในโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th