ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดค่ายพหุปัญญารู้คุณค่าแห่งตน สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง

จ.อุบลฯ เมื่อวันพุธที่ 27 ม.ค.2559 ทั้งนี้คุณครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและดูแลนักเรียนในปกครอง เพื่อร่วมสร้างกำลังใจและฝึกกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินสนุกสนาน และความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th