โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฟิสิกส์ ประมาณ 70 ท่าน จาก

9 จังหวัดอิสานตอนล่าง ในด้านการให้คำปรึกษาและการเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559 เวลา 08.00-16.30 น. โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและคณะครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th