กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2559 เวลา

08.30-16.00 น. โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีแววความสามารถทางด้านภาษาไทย ในระดับ ม.1-ม.6 (ประมาณ 80 คน) โดยเฉพาะการนำทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องทักษะการเขียน ซึ่งจะพัฒนาและต่อยอดให้กับนักเรียนได้นำไปฝึกและใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th