กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดมารยาทงาม ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธงเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2559 เวลา 08.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการ

โรงเรียน ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี และนายวิโรจน์ เซนรัมย์ นายกสมาคมและครูเบ็ญจะมะมหาราช ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th