ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกกลุ่มสาระ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเก็บสิ่งของได้และนักเรียนจิตอาสาจัดรายการเสียงตามสาย

ใน"พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนทำดีของเราวันนี้...ตามโครงการ "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญ" ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ก.พ.2559 ... โดยงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th