การรับสมัครนักเรียน ม. 1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ... ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

(ม.1 EP / AP / YSP และ ม.4 วคทส./ EEP //FLAP โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช) ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th