ว่าที่ ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  จ.ระยอง 

เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนในโครงการพิเศษต่างๆ  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเกียรติสุรนนท์  เมื่อวันพุธที่  16 มีนาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น.

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th