ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประชุมชี้แจงและเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบขออนุญาตไปราชการผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา( AMSS++)  ให้แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 4  อาคารจักรพงษ์ ในวันพุธที่  23 มีนาคม 2559   เวลา  08.30 น. 

  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th