โครงการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา  หลักสูตรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ระหว่างวันที่  2-4  พฤษภาคม 2559  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ หอประชุมสุนีย์  ตริยางกูรศรี  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  รุ่นที่ 225  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  นี้  โรงเรียนจะได้ใช้หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดสอนนักเรียนชั้น ม. 1  ให้เป็นไปตามนโครงการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา  โดย นางพิมลรัตน์  สุกใส  นายกเหล่ากาชาดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมนี้

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th