สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ

ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดร.กมล สาดศรี ถวายรายงานโครงการพระราชดำริ โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง พร้อมคณะผู้บริหารและครู เฝ้ารับเสด็จ

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th