ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กมล สาดศรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม "นักเรียนดีเป็นศรีแก่เบ็ญ" ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 นักเรียนชั้น ม.2/2,5,7,8,11,12,13  ณ ศูนย์พุทธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันทีี่ 13 - 15 มิถุนายน 2559

 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th