โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เนื่องในงานวัน "สานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรี

ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ผู้ปกครองรับฟังการบรรยายในส่วนสำคัญๆที่ต้องรับทราบจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และหัวหน้าระดับสายชั้น ส่วนในภาคบ่าย เวลา 12.00-15.00 น. ประธาน รองประธานและเลขานุการเครือข่ายผู้ปกครองที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ห้องโฮมรูม ร่วมประชุมปรึกษาหารือและวางแผนพัฒนาแนวทางร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเกินคาดหมาย ในปีนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th