พิธีปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 "สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต" อย่างเป็นทางการในวันนี้(วันพุธที่ 10 ส.ค.2559) เมื่อเวลา 14.30 น. โดย...นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล

รองผู้อำนวยการ สพม.29 เป็นประธานในพิธีปิด ... ระหว่างการจัดงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ใน 3 วันนี้..มีนักเรียนและคณะครูจากทั่วทั้งภาคอิสานเข้าร่วมชมและร่วมแข่งขันในแต่ละฐานกิจกรรมกันอย่างมากมาย ทำให้งานสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี..ขอขอบคุณคณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ผูั้สื่อข่าวทุกแขนงที่เข้าร่วมกิจกรรมสะเต็มศึกษาในปีนี้ กว่า 11,000 คน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th