นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำคณะครูผู้สอนยุวกาชาดเข้ารับหนังสือสำคัญจาก นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.เขต 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เนื่องจากได้รับพระเสาวนีย์ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อแสดงว่าได้ก่อตั้งหมู่ยุวกาขาด หมู่ที่ 7 /2559 แล้ว ....

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th