ห้องเรียนพิเศษ วคทส.จัดกิจกรรม "Pubic  Speaking" โดยเชิญวิทยากร  คุณอโณทัย   คลังแก้ว  ศิษย์เก่าเบ็ญจะมะมหาราช รุ่น ม.ศ.5/1  ปี 2520  หลังจากนั้น คุณอโณทัย 

ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการ วคทส. ในชื่อ "กลุ่มแบ่งปัน" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียน ม.5  ทุนละ 2 คน จนจบชั้น ม.6 ด้วยเงินทุนเริ่มต้น  115,000 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  นอกจากนี้ยังขอรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่คุณครูช่อผกา  เตียวสุวัฒน์  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2560 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th