นักเรียนชั้น ม.2- ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Smart Ben Camp" พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มทบ.22 วารินชำราบ โดย นางลัดดา จิตรมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการอีก 3 กลุ่มงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดด้วย ซึ่งการเข้าค่ายนี้ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ฝึกวินัยและรับฟังการบรรยายจาวิทยากรทหารอย่างมีระเบียบ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th