นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29. เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานสะเต็มศึกษ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

เวลา 09.00 น. วันพุธที่ 7 กันยายน 2559

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th