ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี รับโล่เกียรติคุณจาก สสวท. รางวัลประเภทโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และโครงการสอบวัดความสามารถการแก้ปัญหา

คณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET ม.1 , 2 , 3 ของ สสวท. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน นักเรียนของเบ็ญจะมะฯ ได้รางวัลชมเชยระดับประเทศคณิตศาสตร์ ทุกระดับ 9 รางวัล และเหรียญทองระดับประเทศ การแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 (นักเรียน ม.1/13 ห้อง AP) หนึ่งรางวัล พร้อมทั้งรางวัลชมเชยระดับประเทศ วิทยาศาสตร์อีก 8 รางวัล ...  กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่หน้าเสาธงเมื่อวันอังคารที่ 20/12/2559 เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีอีกรายการความสำเร็จ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th