คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นำโดย...พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เกี่ยวกับแนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น ตามแนวคิด STAR STEMS" ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ... โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก...เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้...ในการนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล  สาดศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับและดูแลในส่วนของสถานที่ และให้คณะครู  เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตลอดการประชุม  1 วันเต็ม(วันเสาร์)  จนถึงวันอาทิตย์ครึ่งวัน  #ขอบคุณภาพจากงานโสตฯและครูชนิฐพล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th